Extra aanbod voorschoolse educatie in schoolvakantieweken

19 mei 2020

Extra aanbod voorschoolse educatie in schoolvakantieweken
#BKinactie

Onlangs hebben we een enquête uitgezet om te peilen of VE-aanbieders mogelijkheden zien een extra aanbod te organiseren in de zomervakantie. Duidelijk is dat aanbieders daar mogelijkheden voor zien. De grootste uitdaging is de personele bezetting rond te krijgen. Aanbieders vragen zich af of ouders ook gebruik zullen maken van extra aanbod.

Op hoofdlijnen zijn dit de resultaten van de enquête:

  • Ongeveer de helft van de respondenten ziet mogelijkheden een extra aanbod te organiseren als daar financiële middelen voor beschikbaar komen.
  • Een aantal respondenten benoemt expliciet de meerwaarde van een extra aanbod voor peuters, waarbij zij wel vraagtekens plaatsen vanwege nieuw samen te stellen groepen (alleen peuters met VVE-indicatie) met mogelijk andere pm’ers op een andere locatie.
  • De personele bezetting wordt als grootste uitdaging genoemd; veel respondenten geven aan dat ze niet verwachten dat rond te krijgen vanwege 40-weken contract of combifunctie VE/BSO.
  • De VE-locaties zijn in schoolvakanties niet altijd beschikbaar door gedeeld gebruik met BSO of basisschool.
  • Ruim een derde van de respondenten verwacht dat er geen animo zal zijn bij ouders.
  • De helft van de respondenten ziet mogelijkheden om iets te organiseren in samenwerking met Zomerscholen, waarbij de ervaringen met de basisscholen in de afgelopen weken bij sommige respondenten twijfels geven over samenwerking.
  • Sommige aanbieders geven expliciet aan dat er in de afgelopen tijd al zo veel van hun medewerkers is gevraagd, dat ze niet in nog iets extra kunnen en willen investeren.

Subsidie voor extra aanbod
Het Kabinet heeft op 15 mei jl. bekend gemaakt dat er € 7 mln. beschikbaar komt voor extra ondersteuning van kinderen in de voorschoolse educatie (VE). Dat is te lezen in een brief aan de Tweede Kamer.

De subsidieregeling voor extra aanbod VE is in de maak en wordt op korte termijn gepubliceerd. Voor zover ons nu bekend is, zullen aanbieders van VE in de schoolweken een subsidieaanvraag kunnen doen voor een extra aanbod van minimaal 2 weken in zomer-, herfst- en/of kerstvakantie.

Zodra de subsidieregeling gepubliceerd wordt, berichten we daarover op onze website.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie