BES(t) 4Kids: Samenwerking met kinderopvangorganisaties in Caribisch Nederland

06 januari 2020

BES(t) 4Kids: Samenwerking met kinderopvangorganisaties in Caribisch Nederland

Wie wil en kan een bijdrage leveren aan de versterking van de kinderopvang in Caribisch Nederland?

Het programma BES(t) 4 kids is ingericht om de de kinderopvang en de buitenschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland te versterken.  Er wordt ingezet op een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang en het aanbieden van voorschoolse educatie aan alle kinderen. Ook de buitenschoolse opvang wordt daarbij betrokken. Er komen kwaliteitseisen voor de opvangvoorzieningen, goed toezicht wordt georganiseerd en scholing aan medewerkers aangeboden.

Daarbij kan kennis en ervaring vanuit Europees Nederland behulpzaam zijn. Uiteraard is ook het omgekeerde van belang: dat medewerkers van de eilanden in Europees Nederland ervaring op kunnen doen.

Het programma BES(t) 4 kids  is op zoek naar organisaties in Europees Nederland  die mogelijkheden zien om een uitwisselingstraject te starten met een kinderopvangorganisatie op één van de eilanden in Caribisch Nederland. Het gaat dan onder meer om het hands on, op de werkvloer samenwerken in de organisaties, trainen/coachen van pedagogisch medewerkers en management en het uitwisselen van medewerkers zodat van elkaar kan worden geleerd. Voor de organisatie en ervaren pedagogisch medewerkers is dit een mooie kans om, tijdelijk, ervaring en kennis te delen en het verschil te maken. En natuurlijk biedt het werken in Caribisch Nederland een unieke leerervaring.

In bijgaand document staat meer informatie over het project en omschrijven de drie eilanden Bonaire, St. Eustasius en Saba de kinderopvangorganisaties op hun eiland behoefte aan hebben (welke functies en welke randvoorwaarden daarbij gelden).

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de projectleider bij het ministerie van SZW, dhr. Rob Janssen: rjanssen@minszw.nl.

Het programma BES(t) 4 kids is opgesteld door openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Rijk (de ministeries SZW, VWS, OCW en BZK).

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving