Brief Slob over uitbreiding uren en inzet hbo’ers in de voorschoolse educatie

30 november 2018

Brief Slob over uitbreiding uren en inzet hbo’ers in de voorschoolse educatie

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Slob (OCW) nadere uitwerking aan de inzet van de extra € 170 miljoen die vanaf 2020 structureel beschikbaar komt voor voorschoolse educatie (ve). Ook neemt hij maatregelen om beter inzicht te krijgen op de effectieve besteding van onderwijsachterstandsmiddelen op scholen.

Uitbreiding uren
Het aantal uren ve dat gemeenten aan doelgroeppeuters van 2,5 tot 4 jaar moeten aanbieden gaat per 1 januari 2020 naar 960 uur. Dat geldt dan voor alle nieuw startende kinderen. Het aantal uren is gebaseerd op 1,5 jaar x 40 weken x 16 uur. Ze kunnen gedurende anderhalf jaar flexibel worden ingezet, bijvoorbeeld door te differentiëren in leeftijdscategorie (3 tot 4-jarigen meer uren dan 2,5 tot 3-jarigen) of door meer weken per jaar ve aan te bieden. Er is geen verplichting dat de kinderen 4 dagdelen per week komen. Per dag dat de peuter de peuteropvang bezoekt mag maximaal 6 uur meetellen als aanbod ve.

Inzet Hbo’ers
Het minimum aantal uren inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau zal met een rekenregel (aantal ve-groepen x aantal uur inzet) bepaald worden. Het berekende aantal uren mag flexibel over de ve-locaties worden verdeeld. De pedagogisch beleidsmedewerk kan worden ingezet op de groep, als coach of voor het pedagogisch beleid van de ve. De komende periode wordt nader onderzoek gedaan om de urennorm te bepalen. Er vindt afstemming met SZW plaats om aansluiting te hebben met de pedagogisch beleidsmedewerker IKK. De beoogde invoeringsdatum van de verplichte inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de ve is 1 januari 2022.

Ondersteuning gemeenten en aanbieders van peuteropvang
De minister vindt het belangrijk om te ondersteunen bij de implementatie en gaat dit in samenspraak met het veld verder vormgeven.

Monitoring en onderzoek onderwijskansenbeleid
Slob geeft in zijn brief aan dat uit het pre Cool cohortonderzoek uit 2017  blijkt dat de educatieve kwaliteit in de kleuterklassen (vroegschoolse educatie) voor verbetering vatbaar is. Basisscholen blijken onvoldoende kennis te hebben over hoeveel OAB-middelen ze ontvangen en hoe ze die middelen effectief kunnen inzetten. Slob zet daarom in op een breed monitorings- evaluatie- en onderzoeksprogramma. Basisscholen worden in de periode 2019-2023 intensief ondersteund bij hun kennisontwikkeling over effectieve interventies. De evaluatie van de nieuwe verdeelsystematiek van de Onderwijsachterstandsmiddelen – die vanaf 1 januari 2019 ingaat- vindt over 6 jaar plaats.

Inzet vanuit BK
BK heeft veel input geleverd bij de voorbereiding en de verdere uitwerking van de kwaliteitsmaatregelen voor ve. We zijn positief over de mate van flexibiliteit die het ministerie biedt voor de uitbreiding van het aanbod en de inzet van hbo-niveau.
Er is gehoor gegeven aan onze aanbeveling om geen hbo-diploma te eisen, maar in te zetten op hbo-niveau. Positief is ook dat afstemming wordt gezocht met de Wet IKK, zodat er niet weer een nieuwe functie ontstaat.

Voor de verplichte uitbreiding van uren is een Wijzigingsbesluit nodig, én aanpassing van de gemeentelijke beleids- en subsidiekaders. We hebben onze grote zorg over de haalbaarheid daarvan binnen het tijdsbestek van één jaar al meerdere malen bij OCW onder de aandacht gebracht.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie