Tool voor de berekening uren pedagogisch beleidsmedewerker online

07 september 2018

Tool voor de berekening uren pedagogisch beleidsmedewerker online

Het ministerie van SZW heeft een rekentool ontwikkeld voor de berekening van het aantal wettelijk verplichte uren dat vanaf 1 januari 2019 minimaal moet worden ingezet voor de pedagogische beleidsontwikkeling en coaching. Deze rekentool is sinds kort online.

Bekijk de rekentool en het bijgehorende rekenvoorbeeld hier.

In het Besluit kwaliteit kinderopvang is bepaald dat voor de berekening van het minimum aantal uren de volgende rekenformule geldt: 50 uur pedagogische beleidsontwikkeling per locatie en 10 uur coaching per fte. Bij de bepaling van het aantal fte tellen ook pedagogisch medewerkers met een flexibel contract mee. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers met variabele uren, met een 0-urencontract, met min-maxcontracten of uitzendkrachten. Om een reëel beeld te krijgen van de inzet van deze pedagogisch medewerkers moet op de peildatum van 1 januari gekeken worden naar de gemiddelde inzet die zij de afgelopen 3 maanden hebben gehad.

In eerdere informatie van het ministerie werd steeds gesproken over de gemiddelde inzet in het afgelopen jaar. Onze notitie pedagogisch beleidsmedewerker / coach, die in het dossier IKK (achter de inlog)  te downloaden is, hebben we op deze nieuwe informatie aangepast.

Gerelateerde dossiers IKK