Werkconclusies voor het bestuur naar aanleiding van de ALV conferentie van 5 oktober 2016

12 oktober 2016

Werkconclusies voor het bestuur naar aanleiding van de ALV conferentie van 5 oktober 2016

De presentaties, dialogen en discussies over de samenwerking van kinderopvang met het onderwijs tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Brancheorganisatie Kinderopvang op 5 oktober 2016 hebben het bestuur richting gegeven voor de werkzaamheden de komende periode.

De Brancheorganisatie Kinderopvang gaat in de belangenbehartiging voor haar leden uit van de volgende uitgangspunten.

1. De Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich sterk voor de toegankelijkheid van kinderopvang voor alle kinderen, ongeacht of de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag, zodat kinderen al hun talenten kunnen ontwikkelen. De Brancheorganisatie Kinderopvang is voor het vastleggen van een wettelijk ontwikkelrecht van kinderen en sluit zich daarmee volmondig aan bij het door het SER geadviseerde ontwikkelrecht voor elk kind.

2. Brancheorganisatie Kinderopvang beschouwt keuzevrijheid van ouders als een groot goed.

3. De ontwikkeling van kinderen is gebaat bij samenwerking met het onderwijs. De lokale omstandigheden en de mogelijkheden voor samenwerking zijn zeer verschillend. In een aantal gevallen is samenwerking niet verstandig (kan tot onverantwoorde versnippering van aanbod leiden, bijvoorbeeld). Ook zijn de motieven en mogelijkheden van de samenwerkende kinderopvang-en onderwijspartners divers. Voor samenwerking is dus lokaal maatwerk vereist. Samenwerking is een optie, geen plicht.

4. De Brancheorganisatie Kinderopvang spant zich ervoor in belemmeringen weg te nemen om de samenwerking te bevorderen. Het gaat met name om:

a. Het creëren van een gelijke positie op het gebied van huisvesting voor respectievelijk scholen en kinderopvanglocaties
b. Het creëren van een gelijke positie op het gebied van het oprichten en doen instandhouden van respectievelijk een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie
c. De gemeenten dienen onderwijs en kinderopvang gelijkwaardig te behandelen.
d. De Brancheorganisatie Kinderopvang is voorstander van een eenduidig, samenhangend stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen e. Het bevorderen van een gelijke positie op het gebied van cultuur en zeggenschap in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

5. Uit onderzoek blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de prestaties van profit-organisaties en not-for-profitorganisaties. Het dossier samenwerking met het onderwijs is voor de BK geen aanleiding tot een stelseldiscussie. Samenwerking van onderwijs en kinderopvang dient plaats te vinden in de vorm van een publieke en private samenwerking.

6. Deze uitgangspunten gelden onverkort voor alle vormen van kinderopvang, ook voor de gastouderopvang en peuterspeelzalen.
7. De Brancheorganisatie Kinderopvang claimt het professionele domein van het jonge kind op inhoud om in positie te blijven vanwege de pedagogische ontwikkelomgeving.

Deze werkconclusies van het bestuur worden gebruikt voor een bestuurlijke reactie ter ondersteuning van het SER-rapport.