Uitnodiging regiobijeenkomst

03 oktober 2016

Uitnodiging regiobijeenkomst

Uitnodiging regiobijeenkomsten ondersteuningstraject VVE verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers voor  kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen overige VVE gemeenten.

Deze uitnodiging is voor kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen binnen gemeenten die VVE aanbieden, zijnde de niet G37 en G86 gemeenten.

Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang nodigen kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die VVE aanbieden  van harte uit om geïnformeerd te worden over het ondersteuningstraject ‘’verhogen taalniveau van VVE-pedagogisch medewerkers.’’ De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden in de kinderopvang /peuterspeelzaalwerk uit de gemeenten die niet behoren tot de G37 en G86.

Deze gemeenten ontvangen vanaf 2017  een financiële bijdrage van het Rijk om te gaan werken aan het introduceren van het nieuwe taalniveau 3F voor VVE-instellingen (zie bijlage 1).  De Brancheorganisatie Kinderopvang en de Sociaal Werk Nederland organiseren 6 regiobijeenkomsten.

 

De hoofdpunten van het programma:

  • VVE in kort bestek, ingezoomd op verhoging taalniveau (door Rob Vergeer);
  • Good practice met betrekking tot de aanpak om tot verhoging van het taalniveau te komen door een peuterspeelzaal of kinderopvangorganisatie of peuterspeelzaal;
  • Proces taaltoets en vervolgtraject via opleiding (door Sardes);
  • Goed werkgeverschap (door Brancheorganisatie Kinderopvang / Sociaal Werk Nederland.

Tijdens de bijeenkomst is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen tot nu toe met uw collega’s van andere kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.

Data en locaties regiobijeenkomsten
Bijeenkomst 1 Utrecht (Zwarte Woud) op 24 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur
Bijeenkomst 2 Amsterdam (Aristo) op 31 oktober van 13.00 uur tot 15.00u
Bijeenkomst 3 Breda (Golden Tulip) op 7 november van 10.00 tot 12.00 uur
Bijeenkomst 4 Zwolle (Bilderberg Grand Hotel Wientjes) op 10 november van 10.00 uur tot 12.00 uur
Bijeenkomst 5 Eindhoven (Aristo) op 14 november 13.00 uur tot 15.00u
Bijeenkomst 6 Utrecht (Zwarte Woud) op 17 november van 10.00 uur tot 12.00 uur

U kunt zich hier aanmelden 

Voor deze bijeenkomst hoeft u geen lid te zijn van Sociaal Werk Nederland of Brancheorganisatie Kinderopvang. Er zijn geen kosten verbonden voor deelnemers aan deze regiobijeenkomsten.
 

Korte achtergrond

De overheid wil de opbrengsten van VVE vergroten door de kwaliteit van het aanbod en daarmee van de pedagogisch medewerkers verder te versterken. Hierbij wordt ingezet op de volgende speerpunten:

  • Opbrengstgericht werken;
  • Versterking van het taalniveau van pedagogisch medewerkers;
  • Inzet van meer Hbo-ers in de VVE;
  • Versterken van de ouderbetrokkenheid.

Voor de overige VVE-gemeente, veelal kleinere gemeenten is in 2016 en 2017 ook een budget gereserveerd om het taalniveau van de pedagogisch medewerkers te verhogen van de VVE- peuterspeelzalen/kinderopvang.

Wij hopen van harte u te ontmoeten tijdens één van deze zes regiobijeenkomsten.

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben, u kunt zich richten tot Eline Kolijn, via Kolijn@sociaalwerk.nl onder vermelding van ‘regiobijeenkomst verhoging taalniveau’.

Namens Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland,

Magda Heijtel Branche organisatie kinderopvang
Eline Kolijn en Ernst Radius Sociaal werk Nederland 

Nadere toelichting verhogen taalniveau

Het kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord aangegeven de kwaliteit en taalvaardigheid van de pedagogisch medewerkers in het hele land te willen verbeteren. Het kabinet wil dat 90 procent van alle pedagogisch medewerkers die voor-en vroegschoolse educatie (vve) geven, beschikt over taalniveau 3F voor mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden en voor schriftelijke vaardigheden 2F. De pedagogisch medewerkers in de G37 en G86 worden momenteel in het kader van de bestuur afspraken al getoetst en indien nodig geschoold om dit niveau te bereiken.
Na de G37 en de G86 zullen ook de leidsters in de overige VVE-gemeenten worden getoetst en geschoold. Hiervoor is jaarlijks 4,7 miljoen euro beschikbaar. Het extra geld is bestemd voor het in deze gemeenten verhogen van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers werkzaam in de vve naar 3F voor de onderdelen mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden.

Schriftelijke vaardigheden mogen worden beheerst op niveau 2F. De niveaus 2F en 3F maken onderdeel uit van het ‘referentiekader’, dat is vastgelegd in de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen die op 1 augustus 2010 van kracht is geworden. Met deze gerichte verbetering verwacht het kabinet dat in deze gemeenten door de verhoging van het taalniveau de kwaliteit van vve verbeterd gaat worden.