CPB: VVE goed bij leerachterstand

22 juni 2016

CPB: VVE goed bij leerachterstand

Voorschoolse educatie levert leerwinst op voor peuters die risico lopen op leerachterstand. Volgens het Centraal Planbureau Kinderen hebben deze kinderen baat bij specifiek op hen gerichte maatregelen en bij algemene maatregelen. Dat sluit aan bij de conclusie van staatssecretaris Dekker van Onderwijs dat VVE een positief effect heeft bij jonge kinderen.

Positieve effecten VVE
Omdat in het buitenland wel positieve effecten van VVE gevonden werden in onderzoeken, maar dit in Nederland nog niet voldoende duidelijk was, zijn de afgelopen jaren in opdracht van het ministerie van OCW enkele onderzoeken gestart naar het effect van VVE. De uitkomsten van dit onderzoek heeft staatssecretaris Dekker eerder verwoord in zijn eerdere brief aan de Tweede Kamer “VVE: onderzoeksresultaten over effectiviteit”. De staatssecretaris concludeert dat VVE “in de Nederlandse context zinvol is om in te zetten voor kinderen met risico op een taalachterstand”. Daarbij geeft Dekker wel aan de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen verder te willen versterken. Het Centraal Planbureau ondersteunt nu in een nieuw onderzoek de positieve effecten van VVE.

Maatregelen kwaliteit VVE
Om de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen en VVE verder te verhogen, kondigde de staatssecretaris een aantal maatregelen aan. Daarbij gaat het om de verhoging van het taalniveau van pedagogisch medewerkers naar 3F (t.a.v.  mondelinge en leesvaardigheid), om het aanscherpen van eisen voor opleidingen en voor het pedagogisch beleidsplan, praktijkgericht onderzoek naar kwaliteitsverhogende aspecten en ondersteuning van gemeenten.

Onderzoek Centraal Planbureau: onderwijs werkt goed, ruimte voor verbetering

Het Nederlandse onderwijssysteem werkt volgens het Centraal Planbureau relatief goed. De studie geeft aan dat docenten met goede sociale vaardigheden hun leerlingen het meest leren. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Het meest te bereiken is met het gericht coachen van docenten, anders indelen van klassen en het inlopen van leerachterstanden.

Het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' [[http://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-onderwijsbeleid ]] van het Centraal Planbureau onderzoekt in totaal 160 maatregelen voor leerlingen van basisscholen tot aan de universiteit. De komt tegemoet aan de vraag naar bewezen effectieve maatregelen in het onderwijs. Deze vraag is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze groei is mede ingegeven door eerdere hervormingen in het onderwijs, zoals het studiehuis en de basisvorming, die enkele jaren na invoering alweer deels zijn teruggedraaid omdat werd getwijfeld aan hun effectiviteit.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie