Staatssecretaris Dekker: “VVE is zinvol”

08 juni 2016

Staatssecretaris Dekker: “VVE is zinvol”

In de Kamerbrief “VVE: onderzoeksresultaten over effectiviteit” gaat staatssecretaris Dekker (OCW) in op de uitkomsten van onderzoeken naar de effectiviteit van VVE. De staatssecretaris concludeert dat VVE een positief effect heeft bij jonge kinderen. Brancheorganisatie Kinderopvang ondersteunt de conclusie en roept de politiek op te komen tot integrale en laagdrempelige voorzieningen voor alle kinderen.

Omdat in het buitenland wel positieve effecten van VVE gevonden werden in onderzoeken, maar dit in Nederland nog niet voldoende duidelijk was, zijn de afgelopen jaren in opdracht van het ministerie van OCW enkele onderzoeken gestart naar het effect van VVE. De uitkomsten van dit onderzoek heeft staatssecretaris Dekker verwoord in zijn Kamerbrief “VVE: onderzoeksresultaten over effectiviteit”.

Positieve conclusies VVE
De staatssecretaris concludeert in zijn brief op basis van de uitkomsten van de onderzoeken dat VVE “in de Nederlandse context zinvol is om in te zetten voor kinderen met risico op een taalachterstand”. Daarbij geeft Dekker wel aan de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen verder te willen versterken.

Oproep aan politiek: zorg voor integrale en laagdrempelige voorzieningen
Brancheorganisatie Kinderopvang ondersteunt de conclusie van de staatssecretaris van harte. De brancheorganisatie pleit samen met Sociaal Werk Nederland, PO-raad en VNG voor een integrale pedagogische aanpak voor alle kinderen, met een doorgaande lijn van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool, zorg en welzijn. Voor een nieuw kabinet is de boodschap: zorg voor laagdrempelige voorzieningen voor jonge kinderen, stimuleer de samenwerking tussen de partijen en en betrek ouders daarbij!

Uitkomsten onderzoeken
De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan, waarvan recent de uitkomsten bekend zijn geworden. In de brief van Dekker worden de uitkomsten van het Pre-Cool-onderzoek, het onderzoek van het CPB naar de invloed van VVE op de ‘schoolrijpheid’ en het Effectonderzoek pilot Startgroepen weergegeven.

Uit het onderzoek van het CPB komt naar voren dat de extra investeringen in de G37 op het gebied van VVE van positieve invloed zijn op met name het begin van de schoolloopbaan van kinderen. Uit het Pre-coolonderzoek komt het beeld naar voren dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand hun achterstand op andere kinderen niet helemaal inlopen, maar hun achterstand neemt wel substantieel af.

De resultaten van het onderzoek naar de startgroepen laten zien dat doelgroepkinderen een substantiële groei doormaken op het gebied van taal, rekenen en selectieve aandacht dan doelgroepkinderen die naar gewone voorzieningen gaan.

Maatregelen
Om de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen en VVE verder te verhogen, kondigt de staatssecretaris in de brief een aantal maatregelen aan. Daarbij gaat het om de verhoging van het taalniveau van pedagogisch medewerkers naar 3F (waar op veel plekken al stappen toe zijn gezet), onderzoek en aanscherpen eisen opleidingen (curriculum opleidingen), aanscherpen eisen voor het pedagogisch beleidsplan, praktijkgericht onderzoek naar kwaliteitsverhogende aspecten en ondersteuning van gemeenten.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie