Scenario’s voor structureel toezicht op de voorschoolse educatie

Scenario’s voor structureel toezicht op de voorschoolse educatie

Het ministerie van OCW heeft Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd om scenario’s te ontwikkelen voor de inrichting van structureel toezicht op de proceskwaliteit en kwaliteitszorg van voorschoolse educatie (VE). Aanleiding hiervoor was dat de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) signaleert dat in het huidige toezicht op de VE een belangrijk deel van de kwaliteitsaspecten van VE buiten beeld blijft.

AEF brengt 4 scenario’s voor het toezicht op de proceskwaliteit en kwaliteitszorg in kaart:

  • Scenario 1: de GGD houdt toezicht op de landelijke  kwaliteitseisen. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving.
  • Scenario 2: de GGD houdt toezicht op de gemeentelijke kwaliteitseisen. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving.
  • Scenario 3: De IvhO houdt toezicht op de landelijk kwaliteitseisen. De IvhO is in beginsel verantwoordelijk voor handhaving.
  • Nulscenario: de huidige taakverdeling in de inrichting van het toezicht op de VE blijft in stand, met een samenspel tussen lokaal eerstelijns en landelijk signaalgestuurd toezicht. Binnen deze taakverdeling worden een aantal verbeterstappen gezet, zowel in de capaciteit voor het signaalgestuurde toezicht, de samenwerking tussen beide onderdelen, als de wettelijke basis onder het signaalgestuurde toezicht van de IvhO.

De onderzoekers concluderen dat geen van de scenario’s louter voordelen bevat. Op basis van het gehanteerde beoordelingskader geven zij aan dat scenario 1 de meeste voordelen heeft. Ook scenario 3 biedt een aantal belangrijke voordelen. Het nulscenario is een ‘terugvaloptie’ voor de intensivering van toezicht op kortere termijn.

Voor een vervolg geeft AEF de onderstaande aandachtspunten mee:

  • De inrichting van het toezicht moet aansluiten bij de bredere vormgeving van het stelsel voor de ontwikkeling van het jonge kind.
  • Voor effectief toezicht zijn verschillende inhoudelijke keuzes en ontwikkelstappen nodig.
  • Behalve structureel toezicht kunnen ook andere instrumenten bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van VE.

Klik hier voor het rapport Scenario-ontwikkeling structureel toezicht op de voorschoolse educatie.

Voor- en Vroegschoolse Educatie